Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Hondentrimsalon Zoë 


Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Hondentrimsalon Zoë.

De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite.
2. Door het maken van een afspraak geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
3. Hondentrimsalon Zoë garandeert dat de geleverde dienst beantwoord aan de overeenkomst.


Overeenkomsten:
Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.
Levering van diensten:
Alle diensten worden verricht in de trimsalon. Het dier dient op de afgesproken dag en tijd gebracht te worden.

Overmacht:

1. Trimsalon Zoë is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Storingen in de elektriciteit, nalatigheden van leveranciers welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, ziekte van trimster gelden uitdrukkelijk als overmacht.

3. Trimsalon Zoë  behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

4. In geen geval is Trimsalon Zoë gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.


Aansprakelijkheid:

Trimsalon Zoë is niet aansprakelijk voor enige schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is ten alle tijden beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.


Betaling:
Betaling bij ophalden indien anders is overeengekomen. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing;
Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.

 

Geschillen:
Op overeenkomsten welke zijn gesloten met de eigenaar van de trimsalon is het Nederlandse recht van toepassing.

 

 

 

opgesteld 1-1-2019 te Merselo